This is an example of a HTML caption with a link.
 
กิจกรรม
Previous
 • ชวนชม หางนกยูงฝรั่ง บานสะพรั่งสวยงาม
 • สำนักพัฒนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
 • ตระการตากล้วยไม้สกุลเอื้องและกล้วยไม้ไทยหลากหลายชนิด พร้อมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา ในปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม
 • การอบรมครูศศข.และครูนิเทศก์
 • งานชุมนุมยุวเกษตรกร ประจำปี 2558
 • พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Next

งานวิจัย สวพส. ทั้งหมด
โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

หวายเป็นพืชป่าพวกปาล์มเลื้อยมีหนาม พบมากในป่าเขตร้อน มีชนิดและพันธุ์หลากหลาย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายของพันธุกรรมหวายมากที่สุดในโลก ในประเทศไทยพบว่ามีประมาณ 60 ชนิด 6 สกุล คิดเป็นครึ่งหนึ่งของสกุลหวายที่มีอยู่ในโลก หวายเป็นพืชท้องถิ่นที่ชุมชนบนพื้นที่สูงยังคงมีการใช้ประโยชน์ในแง่การบริโภคและใช้สอย รายละเอียด...

โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง

โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง

พื้นที่สูงหลายแห่งในประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวไทยภูเขา โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ชนิดพืชที่นิยมปลูกมากคือ ผักตระกูลกะหล่ำ มะเขือ พริก ข้าวโพด ไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาว กาแฟ ซึ่งบางชนิดมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีปริมาณมาก รายละเอียด...


งานพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งหมด
คันปุ๋ยหมัก คืออะไร

คันปุ๋ยหมัก คืออะไร

เจ้าคันปุ๋ยหมักที่ว่านี้แท้ที่จริงก็คือการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในพื้นที่แปลงปลูกพืชตามแนวระดับ โดยการนำเศษพืชรวมทั้งเศษกิ่งไม้มากองรวมกันเป็นแนวยาวตามเส้นแนวระดับในพื้นที่จากนั้นก็นำมูลสัตว์ที่หาได้ในไร่ในสวน อาจะเป็นมูลโค มูลสุกร ฯลฯ มาโรยทับกองเศษพืชที่นำมากองไว้ ตามด้วยน้ำหมักชีวภาพ หรือ สารเสริมประสิทธิภาพทางดิน รวมทั้งธาตุอาหารรองในดินชนิดต่างๆ (ถ้ามี) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำคันปุ๋ยหมัก รายละเอียด...

โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง

โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง

การพัฒนาสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหน่วยย่อยของสังคมก่อน โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นพื้นฐานสำคัญ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะช่วยสร้างพื้นฐานของสังคมในอนาคต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รายละเอียด...แนะนำองค์ความรู้ ทั้งหมด
การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ ๘

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ ๘

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ขอนำเสนอบทความพรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ ๘ เกี่ยวกับเรื่องของกล้วยไม้ดินสกุลสิรินธรเนีย


รับสมัครงาน จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

Digital Agriculture รวมลิงค์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การโปรโมทและติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สื่อสารการเกษตรกับนายปีติพงศ์ร่วมกด Like กระทรวง
ลิงค์ร้านค้าออนไลน์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (e-Commerce) สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรบนมือถือ (Smart phone และ Tablet)
Digital Economy รวมลิงค์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตอบแบบสำรวจ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 • โครงการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชมชนพื้นที่สูง
 • ศูนย์ดำรงธรรม
 • ท่องเที่ยวโครงการหลวง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรมหม่อนไหม
 • ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)