หน้ารวมบทความ งานวิจัยและงานพัฒนา

การปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง

บทความงานวิจัย
มันเทศญี่ปุ่นเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยทนแล้งได้ดี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเจริญเติบโตได้ดีในดินทราย

อ่านต่อ
ทรัพย์สินทางปัญญา

บทความงานวิจัย
ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาที่ สวพส. ยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วมีทั้งหมด 99 รายการ

อ่านต่อ
การผลิตสมุนไพรชงดื่ม

บทความงานวิจัย
การผลิตสมุนไพรในรูปแบบชาชงดื่ม เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคสมุนไพร นอกจากจะดื่มง่าย ยังช่วยบำรุงสุขภาพ

อ่านต่อ
ผักพื้นบ้าน...อาหารเป็นยา...รักษาสุขภาพ

บทความงานวิจัย
แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล

อ่านต่อ
ชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ

บทความงานวิจัย
คาร์บอนไดออกไซต์ มีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และภาวะโลกร้อน

อ่านต่อ
การเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโดที่เหมาะสม

บทความงานวิจัย
อาโวกาโด เป็นไม้ผลเขตร้อนของประเทศในทวีปอเมริกากลาง มูลนิธิโครงการหลวงได้นำอาโวกาโดมาส่งเสริมให้เกษตรกร

อ่านต่อ
หวายบนพื้นที่สูง

บทความงานวิจัย
ชุมชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือมีการใช้ประโยชน์จากหวายซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นในแง่การบริโภคและใช้สอยภายในครัวเรือน

อ่านต่อ
'ไผ่' ความหลากหลายในวิถีชุมชน

บทความงานวิจัย
ไผ่ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาช้านาน ซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่ราก ลำต้น ไปจนถึงยอด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น

อ่านต่อ
“ข้าว ป่า น้ำ คน” บนความเพียงพอ..ที่พอเพียง

บทความงานพัฒนาพื้นที่สูง
เสียงลุงติ๊บที่บอกว่า “เฮาบ่มีเงินมีทอง แต่เฮามีข้าวมีน้ำเลี้ยงอาจารย์ มาที่นี่บ่ต้องกลัวอด บ่ต้องกลัวอยาก”

อ่านต่อ
เห็ดกินได้และเห็ดพิษ

บทความงานวิจัย
เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเราจะพบว่ามีเห็ดมากมายหลายชนิดถูกนำออกมาวางขายตามข้างทางหรือในตลาด มีทั้ง เห็ดห้า (ตับเต่า) เห็ดโคน เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ) เห็ดแดง เห็ดหล่ม เห็ดขมิ้น เห็ดไข่

อ่านต่อ
“7 ปี ขุนสถาน” กับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต

บทความงานวิจัย
ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สวพส. ร้อยละ 90 ในพื้นที่ขุนสถานมีรายได้จากภาคการเกษตร

อ่านต่อ
เฮมพ์พันธุ์ใหม่ของประเทศไทย !

บทความงานวิจัย
เฮมพ์ (Hemp) หรือกัญชง จัดเป็นพืชเส้นใยที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนทาน

อ่านต่อ
การปลูกข้าวต้นเดียวและใช้น้ำน้อยบนพื้นที่สูง

บทความงานวิจัย
ชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงของไทยนิยมปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารหลักสำหรับบริโภค ซึ่งทุกชุมชนปลูกข้าวเพื่อยังชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา

บทความงานพัฒนาพื้นที่สูง
ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนช่วงฤดูแล้งของทุกปี ไม่เพียงส่งผลกระทบสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ที่หมอกควันปกคลุมถึง แต่การเผาป่ายังทำให้หน้าดินในพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากขาดความสมบูรณ์และพังทลาย

อ่านต่อ
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

บทความงานพัฒนาพื้นที่สูง
นโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านต่อ
อะโวคาโดพันธุ์แฮส (Hass) สุดยอดของดีเมืองน่าน

บทความงานพัฒนาพื้นที่สูง
อะโวกาโด (Avocado) เป็นไม้ผลยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ มีใบเขียวตลอดปีผลผลิตสามารถรับประทานสด และแปรรูปนำไปสกัดเป็นน้ำมัน

อ่านต่อ
การตัดแต่งกิ่งกาแฟอราบิก้า

บทความงานวิจัย
การปฏิบัติดูแลรักษาต้นกาแฟอราบิก้านั้นมีความสำคัญเช่นเดียวกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆ

อ่านต่อ
น้ำหมักชีวภาพ (สูตรไข่ไก่)

บทความงานวิจัย
น้ำหมักชีวภาพ คือ น้ำหมักที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จำเพาะ

อ่านต่อ