อนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร ติดตามงานห้วยเป้า

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร
ติดตามการดำเนินงานของ สวพส. ในพื้นที่ห้วยเป้า และอุทยานหลวงราชพฤกษ์

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้บริหาร ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานและการบริหารงานบุคคล ของ สวพส. ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ ได้กล่าวว่า ระบบการบริหารงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ใน 8 จังหวัด จัดเป็นลักษณะกลุ่มพื้นที่ (Growth Pole) เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในด้านการส่งเสริมอาชีพ การจัดการตลาดผลผลิต และการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ

          นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ได้นำเสนอระบบบริหารงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 1 ลุ่มน้ำปิงตอนบน ที่ครอบคลุมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 16 แห่ง จัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มพื้นที่ (Growth Pole) ในส่วนของโครงการฯ ห้วยเป้า เป็นศูนย์กลางของกลุ่มพื้นที่ 7 แห่ง ได้แก่ ห้วยเป้า ปางแดงใน ปางมะโอ โหล่งขอด ฟ้าสวย ป่าเกี๊ยะใหม่และห้วยโป่งพัฒนา ที่เชื่อมโยงกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 3 แห่ง ได้แก่ ห้วยลึก หนองเขียว และแกน้อย นอกจากนี้ นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ได้นำเสนอแผนงานและผลงานวิจัย การพัฒนานักวิจัย รวมทั้งการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการวิจัยระดับพื้นที่ที่ห้วยเป้า

          คณะอนุกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมการจัดการผลผลิตที่เป็นพืชส่งเสริมของโครงการฯ ห้วยเป้า ได้แก่ มะม่วง บัตเตอร์นัท และเมล่อน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมแปลงวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพาะปลูกพืช    (เมล่อน) แปลงเกษตรอินทรีย์ของนายสุคำ ขัตหลง และแปลงเกษตรกรตัวอย่างของนางลำดวน อุตภิระ ทั้งนี้ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า จากการติดตามงานในพื้นที่และเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ทำให้เข้าใจในงานของ สวพส. โดยเฉพาะงานวิจัยและการพัฒนาได้ชัดเจนเพิ่มขี้น โดยเล็งเห็นว่าการทำงานดังกล่าวเป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีจิตมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะทำงาน ไม่ใช่งานที่สะดวกสบาย ต้องอยู่ในพื้นที่ ต้องมีความรู้ทางด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม และต้องมีความรู้ด้านการติดต่อกับคน มีการชักจูง จูงใจต่าง ๆ และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมเน้นย้ำการพัฒนาบุคลากร ของ สวพส. ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะถัดไป

          และในวันที่ 9 มิถุนายน 2567  คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งที่ 6/2567 เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่สำคัญ รวมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

          

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม