สวพส.ร่วมลงนาม MOU สวก และ ม.เกษตรยูนนาน พัฒนาพื้นที่สูง

 

สวพส.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับภูมิภาค เพื่อเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานและเปิดการเสวนาการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st INTERNATIONAL AGRICULTURAL FORUM) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

          การเสวนาการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยจัดขึ้นในดำริของมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok) เป็นผู้รับปฏิบัติ พร้อมกับอีก 7 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่       

  1. มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา
  2. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  3. สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน
  4. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  5. มูลนิธิกสิกรไทย
  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน จากกว่า 10 ประเทศ ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาการและการวิจัย การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร มาใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การฟื้นคืนป่าต้นน้ำอันมีค่าของประเทศ และของโลก

          ทั้งนี้ การเสวนาการเกษตรนานาชาติครั้งที่ 1 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเกษตรกรรมของประเทศไทย ผ่านนวัตกรรม และการวางรากฐานสำหรับอนาคต โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของภาคเหนือในเชิงยุทธศาสตร์ในการเป็น “ประตูของระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC)” ให้เกิดความร่วมมือของอนุภูมิภาค ในการเข้าถึงตลาดใหม่สำหรับความร่วมมือทางการเกษตร และยกระดับการเกษตรอย่างยั่งยืน

         ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ร่วมลงนามหนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือสวพส. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural University) และหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of intention: L0I) ในการพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural University)

          และในวันที่ 28 – 29  พฤษภาคม 2567 ยังมีการบรรยายและเสวนาร่วมกว่า 10 หัวข้อ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาระดับภูมิภาคในยุคใหม่ที่ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตรที่ยั่งยืน "Neo-Regional Development on Biodiversity and Agricultural Sustainability" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองประเด็นต่าง ๆ และการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรสมทบ พร้อมทั้งสินค้าท้องถิ่นจังหวัดน่าน ทั้งหมดจำนวน 90 ราย ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาและเลือกชมสินค้าที่สนใจได้ โดยจัดขึ้น ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม