กิจกรรมเด่น

12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
ชมดอกไม้บาน งามวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2561 8:00-18:00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่านต่อ
สุขสราญ งามบุปผา ใต้หล้าพระบารมี: เทศกาลชมสวน 2560 (Flora Festival 2017)

อ่านต่อ
งานโครงการหลวง 2560

อ่านต่อ
'ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่ใจกลางกรุง' งานโครงการหลวง 48

อ่านต่อ
เที่ยวไม่กลัวฝน...ชมปทุมมา 100,000 ดอก ในงานชมสวนฤดูฝน (Rainy Season)

อ่านต่อ
เทศกาลองุ่น (Grape Fair) “สดจากดอย สู่มือคุณ”

อ่านต่อ
นั่งสามล้อ ผ่อดอกเอื้อง จวนแอ่วปี๋ใหม่เมือง ตี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่านต่อ
หลักธรรมาภิบาล - สวพส.รวมใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือความถูกต้อง โปร่งใส่ตรวจสอบได้ คุ้มค่า รับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

อ่านต่อ
ประกาศแจ้งเตือน มีผู้ไม่ประสงค์ดีกับ สวพส. โดยมีการแอบอ้างเอาชื่อและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควร

อ่านต่อ
งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ROYAL PARK RAJAPRUEK) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านต่อ
ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง ในงานโครงการหลวง 2559

อ่านต่อ
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านต่อ
Green Wonderland… มหัศจรรย์โลกสีเขียว สู่การเรียนรู้จากธรรมชาติ - Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4

อ่านต่อ
กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรภายใต้คําแนะนําของหน่วยงาน

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ
เที่ยว “อิ่มบุญ สุขใจ” กับดอกไม้หลากสี และเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่านต่อ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)

อ่านต่อ