HIP
H-KM

"องค์ความรู้" เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการทดลอง ศึกษาวิจัยว่าเหมาะสมกับพื้นที่สูงและนำมาทดสอบขยายผลปฏิบัติในพื้นที่ของโครงการหลวงของแต่ละพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสมแล้วจึงขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานต่อไป

เว็บไซต์: "องค์ความรู้" เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

HRDI

"ร่วมบูรณาการ"

การบูรณาการแผนการดำเนินงานร่วมกันภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูงร่วมกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง และเป็นกรอบการดำเนินงาน งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรชุมชนต่อไป

เว็บไซต์: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

RSDB

"องค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง"

องค์ความรู้ นวัตกรรมจากงานวิจัยที่มีโจทย์มาจากปัญหาและความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามปัญหาและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนขยายผลสู่ผู้ใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางต่อไป

เว็บไซต์: "องค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง"

งานวิจัย

ร่วมบูรณาการ ดำเนินงานร่วมกันภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

HRDI GIS Portal บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่สูง

H-KM องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

RSDB องค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง