นโยบาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
รายละเอียด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557 โดย ดร.อำพน กิตติอำพน
รายละเอียด
นโยบายของผู้บริหาร  
นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 ดูคลิปวีดิโอผู้อำนวยการสถาบันมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่
รายละเอียด
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (2) รายละเอียด
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (1) รายละเอียด
การประชุมชี้แจง แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) รายละเอียด
การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รายละเอียด
นโยบายการดำเนินงานและกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) รายละเอียด
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รายละเอียด
การจัดทำกลยุทธระดับโครงการและการขับเคลื่อน (27 เมษายน 2560) รายละเอียด
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (27 เมษายน 2560) รายละเอียด
นโยบายด้านรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) (27 เมษายน 2560) รายละเอียด

Share this: