การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสถาบัน พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวน และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงานและการจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงาน
ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยการพัฒนาเจ้าหน้าที่โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2557
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2549
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักอาศัยบ้านพักของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2559
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Share this: