จัดกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม)

17 กุมภาพันธ์ 2557 อ่าน: 606 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนพื้นที่สูงในการมีส่วมร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่สูงจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระเบียบชุมชนให้ดีขึ้นและมีความเข้มแข็ง สะอาด ปลอดภัย และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ อ.สองแคว จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระเบียบชุมชนให้ดีขึ้นและมีความเข้มแข็ง สะอาด ปลอดภัย และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน

 


กำหนดการ

  วันที่ 3 มีนาคม 255

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
แนะนำ สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548

วิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
รวมลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อ สวพส.
โทรศัพท์:
053-328496-8
โทรสาร:
053-328494, 053-328229
ที่อยู่:
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
วัน เวลาราชการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
E-mail:
info@hrdi.or.th
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน
128 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
054-600-276

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-114-110-5