จัดกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม)

17 กุมภาพันธ์ 2557 อ่าน: 680 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนพื้นที่สูงในการมีส่วมร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่สูงจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระเบียบชุมชนให้ดีขึ้นและมีความเข้มแข็ง สะอาด ปลอดภัย และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ อ.สองแคว จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระเบียบชุมชนให้ดีขึ้นและมีความเข้มแข็ง สะอาด ปลอดภัย และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน

 


กำหนดการ

  วันที่ 3 มีนาคม 255

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด