ลำดับ ปีที่ยื่น ประเภททรัพย์สินทางปัญญา เลขที่คำขอ วันที่ยื่น เลขที่จดทะเบียน วันที่จดทะเบียน ชื่อผลงาน ผู้ขอรับ  
1 2561 ลิขสิทธิ์ 13 มิถุนายน 2561 368852 17 สิงหาคม 2561 คุ่มือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
2 2561 ลิขสิทธิ์ 20 กรกฎาคม 2561 369815 26 กันยายน 2561 คู่มือการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นบ้านป่ากล้วยพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
3 2561 ลิขสิทธิ์ 20 กรกฎาคม 2561 368851 17 สิงหาคม 2561 คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
4 2561 ลิขสิทธิ์ 15 สิงหาคม 2561 369036 28 สิงหาคม 2561 วีดิทัศน์การเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
5 2561 ลิขสิทธิ์ 10 เมษายน 2561 ว.41724 27 สิงหาคม 2561 หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ของโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
6 2560 ลิขสิทธิ์ 1 กันยายน 2560 ว.40634 13 กันยายน 2560 คู่มือการคัดพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
7 2560 ลิขสิทธิ์ 31 สิงหาคม 2560 ว.40635 13 กันยายน 2560 คู่มือการปลูกหวายบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
8 2560 ลิขสิทธิ์ 354195 23 มีนาคม 2560 ว.40294 24 พฤษภาคม 2560 แผ่นพับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชในผักอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง เเละสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
9 2560 ลิขสิทธิ์ 353798 26 เมษายน 2560 ส. 13506 11 พฤษภาคม 2560 วิดีทัศน์การเลี้ยงหมุหลุม 7 ภาษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
10 2560 ลิขสิทธิ์ 348539 23 พฤศจิกายน 2559 ว.39750 23 พฤศจิกายน 2559 หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)//มูลนิธิโครงการหลวง//มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP File
11 2560 ลิขสิทธิ์ 352082 1 มีนาคม 2560 ว.40131 15 มีนาคม 2560 หนังสือสมุนไพรเเละพืชท้องถิ่นปวาเก่อญอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
12 2559 ลิขสิทธิ์ 331009 7 ตุลาคม 2558 ว.37754 16 ตุลาคม 2558 คู่มือโรคเเละการป้องกันรักษาโรคในสัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
13 2559 ลิขสิทธิ์ 333616 16 พฤศจิกายน 2558 ว.38144 3 ธันวาคม 2558 หนังสือสมุนไพรเเละพืชท้องถิ่นปวาเก่อญอบ้านขุนตื่นน้อย-บ้านปิพอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
14 2558 ลิขสิทธิ์ 322706 27 มีนาคม 2558 ว.36703 28 เมษายน 2558 คู่มือการทอผ้าฝ้ายทอผสมขนเเกะบ้านห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม อำเภอเเม่ลาน้อย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
15 2558 ลิขสิทธิ์ 319268 24 ธันวาคม 2557 ส.11370 30 กันยายน 2559 วีดิทัศน์การขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษามะแขว่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
16 2558 ลิขสิทธิ์ 319266 24 ธันวาคม 2557 ส.11368 30 กันยายน 2559 วีดิทัศน์การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
17 2558 ลิขสิทธิ์ 319267 14 มกราคม 2558 ส.11369 12 กุมภาพันธ์ 2558 วีดีทัศน์การปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
18 2558 ลิขสิทธิ์ 319253 24 ธันวาคม 2557 11361 26 มกราคม 2558 วีดีทัศน์การพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
19 2558 ลิขสิทธิ์ 320419 9 กุมภาพันธ์ 2558 ส.11391 24 กุมภาพันธ์ 2558 วีดีทัศน์การฟื้นฟูเเหล่งอาหาร (Food Bank) เเละความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
20 2558 ลิขสิทธิ์ 319265 24 ธันวาคม 2557 ส.11367 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การเลี้ยงหมูหลุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
21 2557 ลิขสิทธิ์ 311239 20 ตุลาคม 2561 ส.11072 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การผลิตและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวมะแข่วน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
22 2557 ลิขสิทธิ์ 311240 20 ตุลาคม 2561 ส.11073 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
23 2556 ลิขสิทธิ์ 285696 20 ตุลาคม 2561 ศ3.2116 29 กันยายน 2559 Highland Hemp สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
24 2556 ลิขสิทธิ์ 285394 20 ตุลาคม 2561 ว.30514 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
25 2556 ลิขสิทธิ์ 285395 20 ตุลาคม 2561 ว.30515 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าชนเผ่าอาข่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
26 2556 ลิขสิทธิ์ 285386 20 ตุลาคม 2561 ว.30506 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าซิ่นชนเผ่าลัวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
27 2556 ลิขสิทธิ์ 285392 20 ตุลาคม 2561 ว.30512 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าห่มของชนเผ่าคะฉิ่น กลุ่มระวาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
28 2556 ลิขสิทธิ์ 285390 20 ตุลาคม 2561 ว.30504 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำเข็มขัดหอยเบี้ยของชนเผ่าคะฉิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
29 2556 ลิขสิทธิ์ 285391 20 ตุลาคม 2561 ว.30511 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำปลอกมีดของชนเผ่าลัวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
30 2556 ลิขสิทธิ์ 285387 20 ตุลาคม 2561 ว.30507 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำห่วงหวายคาดเอวของชนเผ่าปะหล่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
31 2556 ลิขสิทธิ์ 285393 20 ตุลาคม 2561 ว.30513 29 กันยายน 2559 คู่มือการผลิตผ้าฝ้ายและการย้อมสีธรรมชาติของขนเผ่าปะหล่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
32 2556 ลิขสิทธิ์ 285388 20 ตุลาคม 2561 ว.30508 29 กันยายน 2559 คู่มือการผลิตผ้าใยเฮ้มพ์ การเขียนเทียนและการย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่าม้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
33 2556 ลิขสิทธิ์ 285385 20 ตุลาคม 2561 ว.30505 29 กันยายน 2559 งานหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
34 2556 ลิขสิทธิ์ 285389 20 ตุลาคม 2561 ว.30509 29 กันยายน 2559 เรื่องเล่าชาวคะฉิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
35 2556 ลิขสิทธิ์ 285383 20 ตุลาคม 2561 ว.30503 29 กันยายน 2559 หนังสือเครื่องแต่งกายและลายผ้าปักของชนเผ่าเมี่ยน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
36 2556 ลิขสิทธิ์ 285384 20 ตุลาคม 2561 ว.30504 29 กันยายน 2559 หนังสือวัฒนธรรมและลายผ้าทอชาวคะฉิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
37 2555 ลิขสิทธิ์ 282926 20 ตุลาคม 2561 ว1.4506 29 กันยายน 2559 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวิภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (Highland E-Herbarium) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
38 2555 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 54100085 7 พฤศจิกายน 2554 สช 56100059 7 พฤศจิกายน 2554 ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม นางมะลิวัลย์ นักรบไพร IP File
39 2555 ลิขสิทธิ์ 273584 20 ตุลาคม 2561 ว.28458 30 กันยายน 2559 หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
40 2555 ลิขสิทธิ์ 273585 20 ตุลาคม 2561 ว.28459 30 กันยายน 2559 หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง บ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File