ลำดับ ปีที่ยื่น ประเภททรัพย์สินทางปัญญา เลขที่คำขอ วันที่ยื่น เลขที่จดทะเบียน วันที่จดทะเบียน ชื่อผลงาน ผู้ขอรับ  
1 2567 ลิขสิทธิ์ 0473817 14 ธันวาคม 2566 ว.051676 25 มกราคม 2567 คู่มือการปลูกผักอินทรีย์ Organic Vegetable Cultivation Guide สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
2 2566 ลิขสิทธิ์ 433255 29 สิงหาคม 2566 ว.051288 24 พฤศจิกายน 2566 แผ่นพับพันธุ์งาขี้ม่อนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
3 2566 ลิขสิทธิ์ 431044 28 มิถุนายน 2566 ว1.010676 7 สิงหาคม 2566 ระบบจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
4 2566 เครื่องหมายการค้า 230102459 20 มกราคม 2566 241105384 20 มกราคม 2566 อยู่ดอย สหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จำกัด IP File
5 2565 ลิขสิทธิ์ 401040 7 มกราคม 2565 ว.047322 14 กุมภาพันธ์ 2565 คู่มือการปลูกมันเทศญี่ปุ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
6 2565 ลิขสิทธิ์ 419028 21 มิถุนายน 2565 ว.048441 22 กรกฎาคม 2565 คู่มือโปรแกรมการตรวจประเมินแปลงพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
7 2565 ลิขสิทธิ์ 418593 21 มิถุนายน 2565 ว.048442 22 กรกฎาคม 2565 คู่มือโปรแกรมการตรวจประเมินภายในระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
8 2565 คุ้มครองพันธุ์พืช 29 สิงหาคม 2565 1965/2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 งาขี้ม่อน พันธุ์หอมปางมะผ้า (Hom Pang-ma-pha) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
9 2565 คุ้มครองพันธุ์พืช 29 สิงหาคม 2565 1967/2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 งาขี้ม่อน พันธุ์หอมแม่จัน (Hom Mae-Chan) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
10 2565 คุ้มครองพันธุ์พืช 29 สิงหาคม 2565 1966/2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 งาขี้ม่อน พันธุ์หอมสุโขทัย (Hom Sukothai) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
11 2565 คุ้มครองพันธุ์พืช 29 สิงหาคม 2565 1968/2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 งาขี้ม่อน พันธุ์หอมน่าน (Hom Nan) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
12 2565 เครื่องหมายการค้า 220128199 19 สิงหาคม 2565 231123006 19 สิงหาคม 2565 น้ำ 3 สาย by ห้วยเป้า วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า IP File
13 2564 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 1695/2564 21 กันยายน 2564 กัญชง (Cannabis sativa L.) พันธุ์อาร์พีเอฟ 5 (RPF5) มูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
14 2564 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 1696/2564 21 กันยายน 2564 กัญชง (Cannabis sativa L.) พันธุ์อาร์พีเอฟ 6 (RPF6) มูลนิธิโครงการ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
15 2564 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 1697/2564 21 กันยายน 2564 กัญชง (Cannabis sativa L.) พันธุ์อาร์พีเอฟ 7 (RPF7) มูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
16 2564 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 1698/2564 21 กันยายน 2564 กัญชง (Cannabis sativa L.) พันธุ์อาร์พีเอฟ 8 (RPF8) มูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
17 2564 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 1759/2564 28 ธันวาคม 2564 กาแฟอะราบิกา (Coffea arabica L.) พันธุ์อาร์พีเอฟ-ซี3 (RPF-C3) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
18 2564 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 1760/2564 28 ธันวาคม 2564 กาแฟอะราบิกา (Coffea arabica L.) พันธุ์อาร์พีเอฟ-ซี4 (RPF-C4) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
19 2564 ลิขสิทธิ์ 0421738 16 กรกฎาคม 2564 ว.046153 27 สิงหาคม 2564 คู่มือกระบวนการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
20 2564 ลิขสิทธิ์ 0421714 15 กรกฎาคม 2564 ว.046150 27 สิงหาคม 2564 คู่มือการปลูกและการจัดการไม้สน เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
21 2564 ลิขสิทธิ์ 0421704 15 กรกฎาคม 2564 ว.046152 27 สิงหาคม 2564 คูุ่มือชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
22 2564 เครื่องหมายการค้า 210106079 17 กุมภาพันธ์ 2564 221114434 17 กุมภาพันธ์ 2564 ฌ่ายไน่ สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด IP File
23 2564 เครื่องหมายการค้า 200147719 28 ธันวาคม 2563 221107667 28 ธันวาคม 2564 ดอกเมี่ยง นายสุทน โปทามูล (ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวป่าเมี่ยงแม่พริก) IP File
24 2564 อนุสิทธิบัตร 2103001821 28 มิถุนายน 2564 21850 7 มิถุนายน 2566 ส่วนผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์ดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
25 2564 อนุสิทธิบัตร 2103001823 28 มิถุนายน 2564 21852 7 มิถุนายน 2566 ส่วนผสมสารล่อดึงดูดผเสื้อหนอนเจาะผลไม้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
26 2564 อนุสิทธิบัตร 2103001822 28 มิถุนายน 2564 21851 7 มิถุนายน 2566 ส่วนผสมสารล่อดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
27 2564 ลิขสิทธิ์ 0421734 16 กรกฎาคม 2564 ว.046151 27 สิงหาคม 2564 เอกสารเผยแพร่ไม้จันทน์หอม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
28 2564 เครื่องหมายการค้า 200147718 28 ธันวาคม 2563 221107702 28 ธันวาคม 2564 โอบดอย นายเกาชิง แซ่กง (ประธานวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ำจัน) IP File
29 2563 เครื่องหมายการค้า 200126552 15 กรกฎาคม 2563 211122820 15 กรกฎาคม 2563 กาแฟห้วยโทน นายหนั่น ใจปิง (ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทน) IP File
30 2563 ลิขสิทธิ์ 0402243 27 สิงหาคม 2563 ว.044205 22 กันยายน 2563 คู่มือการเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
31 2563 อนุสิทธิบัตร 1903002605 7 ตุลาคม 2562 17207 8 มกราคม 2564 ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
32 2563 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 1608/2563 2 กันยายน 2563 ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris L.) พันธุ์ OB 01 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
33 2563 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 1609/2563 2 กันยายน 2563 ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris L.) พันธุ์ OB 03 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
34 2563 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 1607/2563 2 กันยายน 2563 ผักกาดหวาน (Lactuca sativa L. var. longifolia) พันธุ์ CS1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
35 2563 เครื่องหมายการค้า 200126553 15 กรกฎาคม 2563 211122742 15 กรกฎาคม 2563 ศรีบุญเรือง ถ่านชาร์โคล นายวรวาท อินต๊ะวิชัย (ประะานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่านอัดแท่งจากซงัข้าวดพดบ้านศรีบุญเรือง) IP File
36 2563 อนุสิทธิบัตร 2003002089 28 สิงหาคม 2563 21624 8 พฤษภาคม 2566 สูตรชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงสำหรับป้องกันโรคทางดินของพืชผัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
37 2563 อนุสิทธิบัตร 2003001977 19 สิงหาคม 2563 22694 12 ตุลาคม 2566 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดและกันยุงแบบทูอินวันสำหรับเด็ก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
38 2563 อนุสิทธิบัตร 2003001978 19 สิงหาคม 2563 22695 12 ตุลาคม 2566 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ออยเม้นท์อเนกประสงค์ทาแผลสำหรับเด็ก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
39 2562 ลิขสิทธิ์ 377158 28 มิถุนายน 2562 ว.42634 14 สิงหาคม 2562 คู่มือการเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโดบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมูลนิธิโครงการหลวง IP File
40 2562 อนุสิทธิบัตร 1903000617 11 มีนาคม 2562 20626 19 ธันวาคม 2565 ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิวหน้า (Toner) ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดคาเทชิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
41 2562 ลิขสิทธิ์ 375301 13 พฤษภาคม 2562 375301 27 พฤษภาคม 2562 แผ่นพับการปลูกงาม้อนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
42 2562 ลิขสิทธิ์ 375300 18 กุมภาพันธ์ 2562 375300 27 พฤษภาคม 2562 ภาพวาดการเก็บกาแฟแม่ตื่นของชนเผ่าปกาเกอะญอ นายปฏิพล ท่ออิ IP File
43 2562 อนุสิทธิบัตร 1903002283 5 กันยายน 2562 18970 13 ธันวาคม 2564 สูตรชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงสำหรับกำจัดไรแดงกุหลาบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
44 2562 อนุสิทธิบัตร 1903002284 5 กันยายน 2562 18971 13 ธันวาคม 2564 สูตรชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงสำหรับป้องกันโรคราสนิมขาวเบญจมาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
45 2562 อนุสิทธิบัตร 1903001852 22 กรกฎาคม 2562 21731 22 พฤษภาคม 2566 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืนที่มีส่วนผสมจากสารสกัดคาเทชิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
46 2561 ลิขสิทธิ์ 368852 13 มิถุนายน 2561 ว.41775 17 สิงหาคม 2561 คุ่มือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
47 2561 ลิขสิทธิ์ 369815 20 กรกฎาคม 2561 ว.41838 26 กันยายน 2561 คู่มือการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นบ้านป่ากล้วยพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
48 2561 ลิขสิทธิ์ 368851 20 กรกฎาคม 2561 ว.41774 17 สิงหาคม 2561 คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
49 2561 ลิขสิทธิ์ 369036 15 สิงหาคม 2561 ส.14811 28 สิงหาคม 2561 วีดิทัศน์การเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
50 2561 อนุสิทธิบัตร 1803001805 15 สิงหาคม 2561 18617 15 ตุลาคม 2564 ส่วนผสมสารล่อดึงดูดด้วงหมัดผักแถบลาย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
51 2561 อนุสิทธิบัตร 1803001804 15 สิงหาคม 2561 18618 15 ตุลาคม 2564 ส่วนผสมสารไล่แมลงวันเจาะลำต้นถั่ว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
52 2561 อนุสิทธิบัตร 1803001803 15 สิงหาคม 2561 18666 1 พฤศจิกายน 2564 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์น้ำมันล้างเครื่องสำอาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
53 2561 อนุสิทธิบัตร 1803001696 2 สิงหาคม 2561 20954 9 กุมภาพันธ์ 2566 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดคาเทชิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
54 2561 อนุสิทธิบัตร 2003001615 20 สิงหาคม 2561 17644 9 เมษายน 2564 สูตรผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมขจัดรังแค สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
55 2561 อนุสิทธิบัตร 1803001860 20 สิงหาคม 2561 19361 11 กุมภาพันธ์ 2565 สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแค สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
56 2561 อนุสิทธิบัตร 2003001614 20 สิงหาคม 2561 17643 9 เมษายน 2564 สูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มขจัดรังแค สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
57 2561 อนุสิทธิบัตร 2003001616 20 สิงหาคม 2561 17645 9 เมษายน 2564 สูตรผลิตภัณฑ์ทรีตเม้นท์มาร์คขจัดรังแค สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
58 2561 ลิขสิทธิ์ 368369 10 เมษายน 2561 ว.41724 27 สิงหาคม 2561 หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ของโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
59 2560 ลิขสิทธิ์ 358499 1 กันยายน 2560 ว.40634 13 กันยายน 2560 คู่มือการคัดพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
60 2560 ลิขสิทธิ์ 358500 31 สิงหาคม 2560 ว.40635 13 กันยายน 2560 คู่มือการปลูกหวายบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
61 2560 ลิขสิทธิ์ 355525 15 มิถุนายน 2560 ว.40407 26 มิถุนายน 2560 คู่มือการปลูกเฮมพ์เพื่อผลิตเส้นใยภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
62 2560 อนุสิทธิบัตร 1703000077 17 มกราคม 2560 20129 9 สิงหาคม 2565 ชุดอุปกรณ์หมักก๊าซชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
63 2560 ลิขสิทธิ์ 354195 23 มีนาคม 2560 ว.40294 24 พฤษภาคม 2560 แผ่นพับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชในผักอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง เเละสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
64 2560 อนุสิทธิบัตร 1603002094 17 ตุลาคม 2559 13772 19 กุมภาพันธ์ 2561 แผ่นเฮมพ์บอร์ดเเละกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
65 2560 ลิขสิทธิ์ 353798 26 เมษายน 2560 ส. 13506 11 พฤษภาคม 2560 วิดีทัศน์การเลี้ยงหมุหลุม 7 ภาษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
66 2560 ลิขสิทธิ์ 356241 15 มิถุนายน 2560 ส.13719 26 กรกฎาคม 2560 วีดีทัศน์โครงการวิจัยเเละพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารเเละความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
67 2560 อนุสิทธิบัตร 1703001686 1 กันยายน 2560 19157 12 มกราคม 2565 สูตรชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงสำหรับป้องกันโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
68 2560 อนุสิทธิบัตร 1703001687 1 กันยายน 2560 19008 20 ธันวาคม 2564 สูตรชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงสำหรับป้องกันโรคผลเน่าของเสาวรสที่เกิดจากราไฟทอปธอร่า (Phytophthora) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
69 2560 อนุสิทธิบัตร 1703001074 15 มิถุนายน 2560 16283 14 พฤษภาคม 2563 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากสารสกัดคาเทชิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
70 2560 อนุสิทธิบัตร 1703001073 15 มิถุนายน 2560 16282 14 พฤษภาคม 2563 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากสารสกัดฟักข้าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
71 2560 ลิขสิทธิ์ 348539 4 พฤศจิกายน 2559 ว.39750 23 พฤศจิกายน 2559 หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)//มูลนิธิโครงการหลวง//มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP File
72 2560 ลิขสิทธิ์ 352082 1 มีนาคม 2560 ว.40131 15 มีนาคม 2560 หนังสือสมุนไพรเเละพืชท้องถิ่นปวาเก่อญอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
73 2559 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1602001210 31 มีนาคม 2559 64336 20 กรกฎาคม 2561 กล่องพลาสติก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
74 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000541 31 มีนาคม 2559 12025 27 กันยายน 2559 กล่องพลาสติกเเบบมีฝาล๊อค สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
75 2559 เครื่องหมายการค้า 160103701 24 สิงหาคม 2559 181118113 24 สิงหาคม 2559 กาเเฟเเม่ตื่น นายเรวา มะเซอพะ (ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลุกกาแฟอราบิก้าเเม่ตื่น) IP File
76 2559 อนุสิทธิบัตร 1603001935 27 กันยายน 2559 12645 26 เมษายน 2560 คอนกรีตบล๊อกผสมเฮมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
77 2559 ลิขสิทธิ์ 331009 7 ตุลาคม 2558 ว.37754 16 ตุลาคม 2558 คู่มือโรคเเละการป้องกันรักษาโรคในสัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
78 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000542 31 มีนาคม 2559 13708 15 มีนาคม 2561 เครื่องร่อนปุ๋ยไส้เดือนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
79 2559 เครื่องหมายการค้า 1044671 6 มิถุนายน 2559 19110710 6 มิถุนายน 2559 โดเกอโอ (ผ้า) นางสุพร เเก่งสร้อยไพบูรณ์ (ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านห้วยต้ม) IP File
80 2559 เครื่องหมายการค้า 1036816 12 เมษายน 2559 171133965 12 เมษายน 2559 ถ่านอัดเเท่งศรีบุญเรือง นายวรวาท อินต๊ะวิชัย (ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่านอัดเเท่งจากซังข้าวโพดบ้านศรีบุญเรือง) IP File
81 2559 เครื่องหมายการค้า 1013240-1 11 พฤศจิกายน 2558 181106087 11 พฤศจิกายน 2558 ปางเเดงใน (ผ้า) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติบ้านปางเเดงใน IP File
82 2559 อนุสิทธิบัตร 1603001936 27 กันยายน 2559 13628 16 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนผสมสารล่อดึงดูดเเมลงวันเเตง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
83 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000732 2 พฤษภาคม 2559 13240 16 ตุลาคม 2560 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดสีฟันคนทาที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
84 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000733 2 พฤษภาคม 2559 13239 16 ตุลาคม 2560 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์รักษาโรคน้ำกัดเท้ามีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดสาบเสือที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
85 2559 อนุสิทธิบัตร 1603001385 5 สิงหาคม 2559 14979 11 กุมภาพันธ์ 2562 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ลดรอยเเผลเป็นที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดใบชาเมี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
86 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000731 2 พฤษภาคม 2559 12225 8 ธันวาคม 2559 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ลดรอยดำจากสิวที่มีส่วนผสมสารสกัดสะเดา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
87 2559 ลิขสิทธิ์ 333616 16 พฤศจิกายน 2558 ว.38144 3 ธันวาคม 2558 หนังสือสมุนไพรเเละพืชท้องถิ่นปวาเก่อญอบ้านขุนตื่นน้อย-บ้านปิพอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
88 2558 ลิขสิทธิ์ 322706 27 มีนาคม 2558 ว.36703 28 เมษายน 2558 คู่มือการทอผ้าฝ้ายทอผสมขนเเกะบ้านห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม อำเภอเเม่ลาน้อย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
89 2558 เครื่องหมายการค้า 991770/991771 25 มิถุนายน 2558 181105593 25 มิถุนายน 2558 ต๊ะกิ๊ (ผ้า) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายกะเหรี่ยงโบราณ IP File
90 2558 ลิขสิทธิ์ 319268 24 ธันวาคม 2557 ส.11370 30 กันยายน 2559 วีดิทัศน์การขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษามะแขว่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
91 2558 ลิขสิทธิ์ 319266 24 ธันวาคม 2557 ส.11368 30 กันยายน 2559 วีดิทัศน์การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
92 2558 ลิขสิทธิ์ 319267 14 มกราคม 2558 ส.11369 12 กุมภาพันธ์ 2558 วีดีทัศน์การปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
93 2558 ลิขสิทธิ์ 319253 24 ธันวาคม 2557 11361 26 มกราคม 2558 วีดีทัศน์การพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
94 2558 ลิขสิทธิ์ 320419 9 กุมภาพันธ์ 2558 ส.11391 24 กุมภาพันธ์ 2558 วีดีทัศน์การฟื้นฟูเเหล่งอาหาร (Food Bank) เเละความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
95 2558 ลิขสิทธิ์ 319265 24 ธันวาคม 2557 ส.11367 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การเลี้ยงหมูหลุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
96 2558 อนุสิทธิบัตร 1503001517 9 กันยายน 2558 12852 15 มิถุนายน 2560 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเเละหนังศีรษะ (Hair tonic) ที่มีส่วนผสมสารสกัดหญ้าถอดปล้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
97 2558 อนุสิทธิบัตร 1503001518 9 กันยายน 2558 12151 16 พฤศจิกายน 2559 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับผิวหน้า (Face Moisturizer) ที่มีส่วนผสมสารสกัดฟักข้าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
98 2557 เครื่องหมายการค้า 915469 31 ตุลาคม 2556 ค412151 31 ตุลาคม 2559 ภูภัณฑ์ (ผักเเห้งและผลไม้แห้ง) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
99 2557 ลิขสิทธิ์ 311239 10 กรกฎาคม 2557 ส.11072 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การผลิตและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวมะแข่วน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
100 2557 ลิขสิทธิ์ 311240 10 กรกฎาคม 2557 ส.11073 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
101 2556 ลิขสิทธิ์ 285696 27 พฤษภาคม 2567 ศ3.2116 29 กันยายน 2559 Highland Hemp สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
102 2556 เครื่องหมายการค้า 905354 19 สิงหาคม 2556 ค408613 19 สิงหาคม 2556 กาแฟปางมะโอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
103 2556 ลิขสิทธิ์ 285394 12 ตุลาคม 2555 ว.30514 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
104 2556 ลิขสิทธิ์ 285395 12 ตุลาคม 2555 ว.30515 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าชนเผ่าอาข่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
105 2556 ลิขสิทธิ์ 285386 27 พฤษภาคม 2567 ว.30506 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าซิ่นชนเผ่าลัวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
106 2556 ลิขสิทธิ์ 285392 12 ตุลาคม 2555 ว.30512 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าห่มของชนเผ่าคะฉิ่น กลุ่มระวาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
107 2556 ลิขสิทธิ์ 285390 12 ตุลาคม 2555 ว.30504 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำเข็มขัดหอยเบี้ยของชนเผ่าคะฉิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
108 2556 ลิขสิทธิ์ 285391 12 ตุลาคม 2555 ว.30511 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำปลอกมีดของชนเผ่าลัวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
109 2556 ลิขสิทธิ์ 285387 12 ตุลาคม 2555 ว.30507 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำห่วงหวายคาดเอวของชนเผ่าปะหล่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
110 2556 ลิขสิทธิ์ 285393 27 พฤษภาคม 2567 ว.30513 29 กันยายน 2559 คู่มือการผลิตผ้าฝ้ายและการย้อมสีธรรมชาติของขนเผ่าปะหล่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
111 2556 ลิขสิทธิ์ 285388 12 ตุลาคม 2555 ว.30508 29 กันยายน 2559 คู่มือการผลิตผ้าใยเฮ้มพ์ การเขียนเทียนและการย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่าม้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
112 2556 ลิขสิทธิ์ 285385 12 ตุลาคม 2555 ว.30505 29 กันยายน 2559 งานหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
113 2556 ลิขสิทธิ์ 285389 12 ตุลาคม 2555 ว.30509 29 กันยายน 2559 เรื่องเล่าชาวคะฉิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
114 2556 ลิขสิทธิ์ 285383 12 ตุลาคม 2555 ว.30503 29 กันยายน 2559 หนังสือเครื่องแต่งกายและลายผ้าปักของชนเผ่าเมี่ยน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
115 2556 ลิขสิทธิ์ 285384 12 ตุลาคม 2555 ว.30504 29 กันยายน 2559 หนังสือวัฒนธรรมและลายผ้าทอชาวคะฉิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
116 2555 ลิขสิทธิ์ 282926 3 ตุลาคม 2555 ว1.4506 29 กันยายน 2559 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวิภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (Highland E-Herbarium) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
117 2555 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 54100085 7 พฤศจิกายน 2554 สช 56100059 7 พฤศจิกายน 2554 ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม นางมะลิวัลย์ นักรบไพร IP File
118 2555 ลิขสิทธิ์ 273584 27 พฤษภาคม 2567 ว.28458 30 กันยายน 2559 หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
119 2555 ลิขสิทธิ์ 273585 3 กุมภาพันธ์ 2555 ว.28459 30 กันยายน 2559 หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง บ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
120 2555 เครื่องหมายการค้า 861393 6 กันยายน 2555 ค378456 7 กันยายน 2555 อารีดอย (ข้าววังไผ่) นายสุรพงษ์ ปัตติอนันต์ IP File
121 2554 พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด 123456 19 สิงหาคม 2554 654321 14 มิถุนายน 2556 พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิดป่าชุมชนบ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
122 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 052/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 1 (RPF1) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
123 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 053/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 2 (RPF2) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
124 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 054/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 3 (RPF3) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
125 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 27 พฤษภาคม 2567 055/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 4 (RPF4) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File