ลำดับ ปีที่ยื่น ประเภททรัพย์สินทางปัญญา เลขที่คำขอ วันที่ยื่น เลขที่จดทะเบียน วันที่จดทะเบียน ชื่อผลงาน ผู้ขอรับ  
1 2564 ลิขสิทธิ์ 0421738 16 กรกฎาคม 2564 ว.046153 27 สิงหาคม 2564 คู่มือกระบวนการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
2 2564 ลิขสิทธิ์ 0421714 15 กรกฎาคม 2564 ว.046150 27 สิงหาคม 2564 คู่มือการปลูกและการจัดการไม้สน เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
3 2564 ลิขสิทธิ์ 0421704 15 กรกฎาคม 2564 ว.046152 27 สิงหาคม 2564 คูุ่มือชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
4 2564 ลิขสิทธิ์ 0421734 16 กรกฎาคม 2564 ว.046151 27 สิงหาคม 2564 เอกสารเผยแพร่ไม้จันทน์หอม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
5 2563 ลิขสิทธิ์ 0402243 27 สิงหาคม 2563 ว.044205 22 กันยายน 2563 คู่มือการเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
6 2563 คุ้มครองพันธุ์พืช 28 กันยายน 2564 1608/2563 2 กันยายน 2563 ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris L.) พันธุ์ OB 01 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
7 2563 คุ้มครองพันธุ์พืช 28 กันยายน 2564 1609/2563 2 กันยายน 2563 ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris L.) พันธุ์ OB 03 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
8 2563 คุ้มครองพันธุ์พืช 28 กันยายน 2564 1607/2563 2 กันยายน 2563 ผักกาดหวาน (Lactuca sativa L. var. longifolia) พันธุ์ CS1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
9 2562 ลิขสิทธิ์ 377158 28 มิถุนายน 2562 ว.42634 14 สิงหาคม 2562 คู่มือการเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโดบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมูลนิธิโครงการหลวง IP File
10 2562 ลิขสิทธิ์ 375301 13 พฤษภาคม 2562 375301 27 พฤษภาคม 2562 แผ่นพับการปลูกงาม้อนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
11 2562 ลิขสิทธิ์ 375300 18 กุมภาพันธ์ 2562 375300 27 พฤษภาคม 2562 ภาพวาดการเก็บกาแฟแม่ตื่นของชนเผ่าปกาเกอะญอ นายปฏิพล ท่ออิ IP File
12 2561 ลิขสิทธิ์ 368852 13 มิถุนายน 2561 ว.41775 17 สิงหาคม 2561 คุ่มือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
13 2561 ลิขสิทธิ์ 369815 20 กรกฎาคม 2561 ว.41838 26 กันยายน 2561 คู่มือการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นบ้านป่ากล้วยพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
14 2561 ลิขสิทธิ์ 368851 20 กรกฎาคม 2561 ว.41774 17 สิงหาคม 2561 คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
15 2561 ลิขสิทธิ์ 369036 15 สิงหาคม 2561 ส.14811 28 สิงหาคม 2561 วีดิทัศน์การเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
16 2561 ลิขสิทธิ์ 368369 10 เมษายน 2561 ว.41724 27 สิงหาคม 2561 หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ของโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
17 2560 ลิขสิทธิ์ 358499 1 กันยายน 2560 ว.40634 13 กันยายน 2560 คู่มือการคัดพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
18 2560 ลิขสิทธิ์ 358500 31 สิงหาคม 2560 ว.40635 13 กันยายน 2560 คู่มือการปลูกหวายบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
19 2560 ลิขสิทธิ์ 355525 15 มิถุนายน 2560 ว.40407 26 มิถุนายน 2560 คู่มือการปลูกเฮมพ์เพื่อผลิตเส้นใยภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
20 2560 ลิขสิทธิ์ 354195 23 มีนาคม 2560 ว.40294 24 พฤษภาคม 2560 แผ่นพับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชในผักอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง เเละสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
21 2560 อนุสิทธิบัตร 1603002094 17 ตุลาคม 2559 1603002094 19 กุมภาพันธ์ 2561 แผ่นเฮมพ์บอร์ดเเละกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
22 2560 ลิขสิทธิ์ 353798 26 เมษายน 2560 ส. 13506 11 พฤษภาคม 2560 วิดีทัศน์การเลี้ยงหมุหลุม 7 ภาษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
23 2560 ลิขสิทธิ์ 356241 15 มิถุนายน 2560 ส.13719 26 กรกฎาคม 2560 วีดีทัศน์โครงการวิจัยเเละพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารเเละความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
24 2560 อนุสิทธิบัตร 1703001074 15 มิถุนายน 2560 16283 14 พฤษภาคม 2563 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากสารสกัดคาเทชิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
25 2560 อนุสิทธิบัตร 1703001073 15 มิถุนายน 2560 16282 14 พฤษภาคม 2563 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากสารสกัดฟักข้าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
26 2560 ลิขสิทธิ์ 348539 23 พฤศจิกายน 2559 ว.39750 23 พฤศจิกายน 2559 หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)//มูลนิธิโครงการหลวง//มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP File
27 2560 ลิขสิทธิ์ 352082 1 มีนาคม 2560 ว.40131 15 มีนาคม 2560 หนังสือสมุนไพรเเละพืชท้องถิ่นปวาเก่อญอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
28 2559 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1602001210 31 มีนาคม 2559 64336 20 กรกฎาคม 2561 กล่องพลาสติก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
29 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000541 28 กันยายน 2564 12025 27 กันยายน 2559 กล่องพลาสติกเเบบมีฝาล๊อค สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
30 2559 เครื่องหมายการค้า 160103701 24 สิงหาคม 2559 181118113 24 สิงหาคม 2559 กาเเฟเเม่ตื่น นายเรวา มะเซอพะ (ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลุกกาแฟอราบิก้าเเม่ตื่น) IP File
31 2559 อนุสิทธิบัตร 1603001935 27 กันยายน 2559 12645 26 เมษายน 2560 คอนกรีตบล๊อกผสมเฮมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
32 2559 ลิขสิทธิ์ 331009 7 ตุลาคม 2558 ว.37754 16 ตุลาคม 2558 คู่มือโรคเเละการป้องกันรักษาโรคในสัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
33 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000542 28 กันยายน 2564 1603000542 15 มีนาคม 2561 เครื่องร่อนปุ๋ยไส้เดือนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
34 2559 เครื่องหมายการค้า 1044671 6 มิถุนายน 2559 19110710 6 มิถุนายน 2559 โดเกอโอ (ผ้า) นางสุพร เเก่งสร้อยไพบูรณ์ (ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านห้วยต้ม) IP File
35 2559 เครื่องหมายการค้า 1036816 28 กันยายน 2564 171133965 17 พฤศจิกายน 2560 ถ่านอัดเเท่งศรีบุญเรือง นายวรวาท อินต๊ะวิชัย (ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่านอัดเเท่งจากซังข้าวโพดบ้านศรีบุญเรือง) IP File
36 2559 เครื่องหมายการค้า 1013240-1 11 พฤศจิกายน 2558 181106087 11 พฤศจิกายน 2558 ปางเเดงใน (ผ้า) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติบ้านปางเเดงใน IP File
37 2559 อนุสิทธิบัตร 1603001936 27 กันยายน 2559 1603001936 16 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนผสมสารล่อดึงดูดเเมลงวันเเตง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
38 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000732 2 พฤษภาคม 2559 13240 16 ตุลาคม 2560 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดสีฟันคนทาที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
39 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000733 2 พฤษภาคม 2559 13239 16 ตุลาคม 2560 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์รักษาโรคน้ำกัดเท้ามีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดสาบเสือที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
40 2559 อนุสิทธิบัตร 1603001385 5 สิงหาคม 2559 14979 11 กุมภาพันธ์ 2562 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ลดรอยเเผลเป็นที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดใบชาเมี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
41 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000731 2 พฤษภาคม 2559 12225 8 ธันวาคม 2559 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ลดรอยดำจากสิวที่มีส่วนผสมสารสกัดสะเดา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
42 2559 ลิขสิทธิ์ 333616 16 พฤศจิกายน 2558 ว.38144 3 ธันวาคม 2558 หนังสือสมุนไพรเเละพืชท้องถิ่นปวาเก่อญอบ้านขุนตื่นน้อย-บ้านปิพอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
43 2558 ลิขสิทธิ์ 322706 27 มีนาคม 2558 ว.36703 28 เมษายน 2558 คู่มือการทอผ้าฝ้ายทอผสมขนเเกะบ้านห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม อำเภอเเม่ลาน้อย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
44 2558 เครื่องหมายการค้า 991770/991771 25 มิถุนายน 2558 181105593 25 มิถุนายน 2558 ต๊ะกิ๊ (ผ้า) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายกะเหรี่ยงโบราณ IP File
45 2558 ลิขสิทธิ์ 319268 24 ธันวาคม 2557 ส.11370 30 กันยายน 2559 วีดิทัศน์การขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษามะแขว่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
46 2558 ลิขสิทธิ์ 319266 24 ธันวาคม 2557 ส.11368 30 กันยายน 2559 วีดิทัศน์การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
47 2558 ลิขสิทธิ์ 319267 14 มกราคม 2558 ส.11369 12 กุมภาพันธ์ 2558 วีดีทัศน์การปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
48 2558 ลิขสิทธิ์ 319253 24 ธันวาคม 2557 11361 26 มกราคม 2558 วีดีทัศน์การพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
49 2558 ลิขสิทธิ์ 320419 9 กุมภาพันธ์ 2558 ส.11391 24 กุมภาพันธ์ 2558 วีดีทัศน์การฟื้นฟูเเหล่งอาหาร (Food Bank) เเละความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
50 2558 ลิขสิทธิ์ 319265 24 ธันวาคม 2557 ส.11367 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การเลี้ยงหมูหลุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
51 2558 อนุสิทธิบัตร 1503001517 9 กันยายน 2558 12852 15 มิถุนายน 2560 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเเละหนังศีรษะ (Hair tonic) ที่มีส่วนผสมสารสกัดหญ้าถอดปล้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
52 2558 อนุสิทธิบัตร 1503001518 9 กันยายน 2558 12151 16 พฤศจิกายน 2559 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับผิวหน้า (Face Moisturizer) ที่มีส่วนผสมสารสกัดฟักข้าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
53 2557 อนุสิทธิบัตร 1403000020 25 ธันวาคม 2557 12085 17 ตุลาคม 2559 กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมแกนต้นเฮมพ์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
54 2557 อนุสิทธิบัตร 1303001429 5 พฤศจิกายน 2556 12968 26 กรกฎาคม 2560 ชีวผลิตภัณฑ์แบบเม็ดสำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
55 2557 อนุสิทธิบัตร 1303001400 30 ตุลาคม 2556 11116 21 มกราคม 2560 ผลิตภัณฑ์นวดน้ำมันมะแตก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
56 2557 อนุสิทธิบัตร 1403000471 1 พฤษภาคม 2557 10343 27 สิงหาคม 2558 ผลิตภัณฑ์สำหรับส่งเสริมการเตริญเติบโตพืช สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
57 2557 เครื่องหมายการค้า 915469 31 ตุลาคม 2556 ค412151 31 ตุลาคม 2559 ภูภัณฑ์ (ผักเเห้งและผลไม้แห้ง) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
58 2557 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1402000254 29 มกราคม 2557 50131 21 มิถุนายน 2559 ลวดลายบนผืนผ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
59 2557 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1402000255 29 มกราคม 2557 50132 21 มิถุนายน 2559 ลวดลายบนผืนผ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
60 2557 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1402000256 29 มกราคม 2557 50133 21 มิถุนายน 2559 ลวดลายบนผืนผ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
61 2557 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1402000257 29 มกราคม 2557 50134 21 มิถุนายน 2559 ลวดลายบนผืนผ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
62 2557 ลิขสิทธิ์ 311239 28 กันยายน 2564 ส.11072 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การผลิตและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวมะแข่วน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
63 2557 ลิขสิทธิ์ 311240 28 กันยายน 2564 ส.11073 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
64 2557 อนุสิทธิบัตร 1303001401 30 ตุลาคม 2556 9953 25 พฤษภาคม 2558 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งไวรัสเริมที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดฮ่อสะพายควาย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
65 2556 ลิขสิทธิ์ 285696 28 กันยายน 2564 ศ3.2116 29 กันยายน 2559 Highland Hemp สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
66 2556 เครื่องหมายการค้า 905354 19 สิงหาคม 2556 ค408613 19 สิงหาคม 2556 กาแฟปางมะโอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
67 2556 ลิขสิทธิ์ 285394 28 กันยายน 2564 ว.30514 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
68 2556 ลิขสิทธิ์ 285395 28 กันยายน 2564 ว.30515 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าชนเผ่าอาข่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
69 2556 ลิขสิทธิ์ 285386 28 กันยายน 2564 ว.30506 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าซิ่นชนเผ่าลัวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
70 2556 ลิขสิทธิ์ 285392 28 กันยายน 2564 ว.30512 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าห่มของชนเผ่าคะฉิ่น กลุ่มระวาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
71 2556 ลิขสิทธิ์ 285390 28 กันยายน 2564 ว.30504 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำเข็มขัดหอยเบี้ยของชนเผ่าคะฉิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
72 2556 ลิขสิทธิ์ 285391 28 กันยายน 2564 ว.30511 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำปลอกมีดของชนเผ่าลัวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
73 2556 ลิขสิทธิ์ 285387 28 กันยายน 2564 ว.30507 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำห่วงหวายคาดเอวของชนเผ่าปะหล่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
74 2556 ลิขสิทธิ์ 285393 28 กันยายน 2564 ว.30513 29 กันยายน 2559 คู่มือการผลิตผ้าฝ้ายและการย้อมสีธรรมชาติของขนเผ่าปะหล่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
75 2556 ลิขสิทธิ์ 285388 28 กันยายน 2564 ว.30508 29 กันยายน 2559 คู่มือการผลิตผ้าใยเฮ้มพ์ การเขียนเทียนและการย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่าม้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
76 2556 ลิขสิทธิ์ 285385 28 กันยายน 2564 ว.30505 29 กันยายน 2559 งานหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
77 2556 ลิขสิทธิ์ 285389 28 กันยายน 2564 ว.30509 29 กันยายน 2559 เรื่องเล่าชาวคะฉิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
78 2556 อนุสิทธิบัตร 1303000552 15 พฤษภาคม 2556 9839 22 เมษายน 2558 สูตรผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
79 2556 ลิขสิทธิ์ 285383 28 กันยายน 2564 ว.30503 29 กันยายน 2559 หนังสือเครื่องแต่งกายและลายผ้าปักของชนเผ่าเมี่ยน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
80 2556 ลิขสิทธิ์ 285384 28 กันยายน 2564 ว.30504 29 กันยายน 2559 หนังสือวัฒนธรรมและลายผ้าทอชาวคะฉิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
81 2555 เครื่องหมายการค้า 834027 5 มกราคม 2555 ค366235 22 พฤศจิกายน 2559 เครื่องเงินพระบาทห้วยต้ม นายระวี ชูทรัพย์เจริญ IP File
82 2555 ลิขสิทธิ์ 282926 28 กันยายน 2564 ว1.4506 29 กันยายน 2559 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวิภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (Highland E-Herbarium) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
83 2555 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 54100085 7 พฤศจิกายน 2554 สช 56100059 7 พฤศจิกายน 2554 ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม นางมะลิวัลย์ นักรบไพร IP File
84 2555 ลิขสิทธิ์ 273584 28 กันยายน 2564 ว.28458 30 กันยายน 2559 หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
85 2555 ลิขสิทธิ์ 273585 28 กันยายน 2564 ว.28459 30 กันยายน 2559 หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง บ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
86 2555 เครื่องหมายการค้า 861393 30 สิงหาคม 2555 ค378456 7 กันยายน 2555 อารีดอย (ข้าววังไผ่) นายสุรพงษ์ ปัตติอนันต์ IP File
87 2554 อนุสิทธิบัตร 1103000661 17 มิถุนายน 2554 7650 21 พฤศจิกายน 2555 เครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
88 2554 พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด 123456 19 สิงหาคม 2554 654321 14 มิถุนายน 2556 พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิดป่าชุมชนบ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
89 2554 อนุสิทธิบัตร 1103001001 12 กันยายน 2554 9124 29 ธันวาคม 2557 สูตรผสมสารสกัดจากใบชาเมียงและน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแข่วน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
90 2554 อนุสิทธิบัตร 1103000830 1 สิงหาคม 2554 9840 21 เมษายน 2558 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มอาติโช้คผสมสมุนไพร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
91 2554 อนุสิทธิบัตร 1103001000 12 กันยายน 2554 9952 25 พฤษภาคม 2558 สูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสำคัญจากสารสกัดจากชาเมี่ยง (Camellia sinensis) ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
92 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 28 กันยายน 2564 052/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 1 (RPF1) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
93 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 28 กันยายน 2564 053/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 2 (RPF2) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
94 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 28 กันยายน 2564 054/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 3 (RPF3) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
95 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 28 กันยายน 2564 055/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 4 (RPF4) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File