ผลการดำเนินงาน

รายงานการเงิน ปี 2563

รายงานการเงิน ปี 2562

รายงานการเงิน ปี 2561

รายงานการเงิน ปี 2560

รายงานการเงิน ปี 2559

รายงานการเงิน ปี 2558

รายงานการเงิน ปี 2557

รายงานการเงิน ปี 2556

รายงานการเงิน ปี 2555

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วีดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - "สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง" - ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “เน้น” - วิจัยและพัฒนาให้คนและชุมชนบนพื้นที่สูง อยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลทุกมิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรการและแผนรองรับสามารถดำเนินงานได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และภัยแล้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2) รายละเอียด
สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 (ไตรมาส 4) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 3) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1) รายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1) รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตาม  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 (ไตรมาส 4) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 2) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาส 1) รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561  
ปี 2561 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2561 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2561 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2561 ไตรมาส 4 (รอบ 11 เดือน) รายละเอียด
ปี 2561 ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560  
ปี 2560 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2560 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2560 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2560 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559  
ปี 2559 ไตรมาส 1 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 1 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 2 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 2 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 3 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 3 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 4 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 4 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 28 กันยายน 2559 รายละเอียด
รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2559  
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 1 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 2 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 3 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558  
ปี 2558 ไตรมาส 1 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 1 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 2 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 2 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 3 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 3 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 4 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 4 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2558
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 28 กันยายน 2559 รายละเอียด
รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2558  
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 1 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 2 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 3 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2558
แบบฟอร์ม 9 รายงานตามมติ คสช. และข้อสั่งการ คสช. ไตรมาส 2 (สวพส.) รายละเอียด
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2558
ปี 2558 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557  
ปี 2557 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 2557  
ปี 2557 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2557
ปี 2557 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 4 รายละเอียด
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2557
ปี 2557 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2556
ปี 2556 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 4 รายละเอียด
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2556
ปี 2556 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายการงบลงทุน  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
รายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
Share this:

บทความระเบียบองค์กร