ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) รายละเอียด
แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) รายละเอียด
แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) รายละเอียด
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) รายละเอียด
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง  
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) รายละเอียด
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) รายละเอียด
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2552-2559) รายละเอียด
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) รายละเอียด
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) รายละเอียด
แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  
แผนแม่บทโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) รายละเอียด
แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
แผนปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) รายละเอียด
Share this: