การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนพัฒนาบุคลากร 2563
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2562

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
วิธีการสรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
 
หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสถาบัน พ.ศ. 2559
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวน และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงานและการจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงาน
 
ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยการพัฒนาเจ้าหน้าที่โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2557
 
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2549
 
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักอาศัยบ้านพักของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2559
 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555
 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
Share this: