ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 26 กันยายน 2555

โครงการจัดประชุมเรื่อง “ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ำสาละวิน”
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 20 กันยายน 2555

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)”
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 19 กันยายน 2555

ประชุมเรื่อง “ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ำกก และโขง”
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 12 กันยายน 2555

โครงการทดสอบและประเมินโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน “ประเพณีสู่ขวัญควาย” วันที่ 12 กันยายน 2555
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 30 สิงหาคม 2555

โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบฟื้นฟูและสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร และยาพื้นบ้านที่ได้มาตรฐาน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกและบำรุงรักษาพืชสมุนไพร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 26 สิงหาคม 2555

อบรมเรื่องการสำรวจและจัดทำแผนที่จำลอง (Model) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 25 สิงหาคม 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จัดเวทีชุมชน เรื่องสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ 25 ส.ค. 55
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 23 สิงหาคม 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง จัดเวทีชุมชน เรื่อง แผนชุมชนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง 23 ส.ค. 55
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 23 สิงหาคม 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน จัดเวทีชุมชน เรื่อง การทำแผนชุมชน ปี 56 23 ส.ค. 55
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 19 สิงหาคม 2555

การจัดเวทีชุมชน เรื่องการปลูกพืชผักและการเลี้ยงสัตว์ 19 ส.ค. 55
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 17 สิงหาคม 2555

กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบวชสายน้ำ 17 ส.ค. 55
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 17 สิงหาคม 2555

ขอเชิญชมนิทรรศการเส้นใยแห่งความจงรักภักดี วันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 17 สิงหาคม 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด จัดรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกฯ 17 ส.ค. 55
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 16 สิงหาคม 2555

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนฯ กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรเก๊กฮวย
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 15 สิงหาคม 2555

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ในวันที่ 15 ส.ค. 2555
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 12 สิงหาคม 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 12 ส.ค. 55
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 12 สิงหาคม 2555

โครงการเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 10 สิงหาคม 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2555
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 9 สิงหาคม 2555

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลปทุมมา ทิวลิปแห่งสยาม วันที่ 9–31 ส.ค. 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 15 กรกฎาคม 2555

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนา
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 14 กรกฎาคม 2555

ประเพณีสู่ขวัญควาย ณ บ้านแม่ขนิลเหนือ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 14 กรกฎาคม 2555

เทศกาลอะโวคาโด ณ บ้านแม่ขนิลเหนือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 5 กรกฎาคม 2555

กำหนดการจัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกในเดือนกรกฎาคม 2555
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 28 มิถุนายน 2555

โครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอราบิก้า ในงาน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่รับผิดชอบของโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2555

มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กำหนดจัดศึกษาดูงาน เรื่อง การปลูกข้าวโพดหวานสองสี ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2555

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง โรคและแมลงศัตรูพืชผัก และวิธีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ จัดฝึกอบรมการลดการใช้สารเคี 21 มิ.ย. 55
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2555

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากลุ่มบริการด้านอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศศช.บ้านแจรงหลวง
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 16 มิถุนายน 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน กำหนดจัดกิจกรรมงานวันสาธิต เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2555 ณ บ้านอุดมทรัพย์ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 15 มิถุนายน 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การลดการใช้สารเคมี เรื่อง การลดการใช้สารเคมีและเผ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษและการตรวจคัดกรองโลหิต
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,961 รายการ