จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ) ณ บ้านสิบสองพัฒนา ศูนย์ฯ ปังค่า จ. พะเยา, บ้านป่าเกี๊ยะ ศูนย์ฯ แม่แฮ จ.เชียงใหม่

31 มีนาคม 2563 อ่าน: 79 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

โครงการป่าชาวบ้านฯ ได้กำหนดการ จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ) ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ บ้านสิบสองพัฒนา ศูนย์ฯ ปังค่า จ. พะเยา, บ้านป่าเกี๊ยะ ศูนย์ฯ แม่แฮ  จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิตสำนึกของชุมชนและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนในการดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ บ้านสิบสองพัฒนา ศูนย์ฯ ปังค่า จ. พะเยา, บ้านป่าเกี๊ยะ ศูนย์ฯ แม่แฮ  จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างจิตสำนึกของชุมชนและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนในการดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 


กำหนดการ

 วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ บ้านสิบสองพัฒนา ศูนย์ฯ ปังค่า จ. พะเยา, บ้านป่าเกี๊ยะ ศูนย์ฯ แม่แฮ  จ.เชียงใหม่

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด