จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปเส้นใยเฮมพ์กับกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์พบพระ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์พบพระ บ้านใหม่ยอดคีรี ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

31 มีนาคม 2563 อ่าน: 82 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงกากรสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงกากรสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปเส้นใยเฮมพ์กับกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์พบพระ ในวันที่ 8-10 เมษายน 2563 ณ สหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์พบพระ บ้านใหม่ยอดคีรี ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเกิดทักษะการเรียนรู้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของแปรรูปเส้นใยกัญชง 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8-10 เมษายน 2563 ณ สหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์พบพระ บ้านใหม่ยอดคีรี ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเกิดทักษะการเรียนรู้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของแปรรูปเส้นใยกัญชง 

 


กำหนดการ

 วันที่ 8-10 เมษายน 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด