จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การคัดแยก และจัดการขยะอย่างถูกวิธีแก่กลุ่มเยาวชนบ้านแม่มะลอ ณ บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

31 มีนาคม 2563 อ่าน: 143 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การคัดแยก และจัดการขยะอย่างถูกวิธีแก่กลุ่มเยาวชนบ้านแม่มะลอ ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ณ บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้และวิธีการคัดแยกและจัดการขะให้ถูกวิธี และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 เมษายน 2563 ณ บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้และวิธีการคัดแยกและจัดการขะให้ถูกวิธี และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 เมษายน 2563

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด