จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Certall 2019 ACT-IFOAM และ ACT EU Equivalence (การผลิตพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/การแปรรูป) ณ โรงแรม Iwish ณนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี สวนเกษตรอินทรีย์สุวรรณ และกลุ่มแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวเพียรหยดตาล จ

30 มีนาคม 2563 อ่าน: 78 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Certall 2019 ACT-IFOAM และ ACT EU Equivalence (การผลิตพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/การแปรรูป) ในวันที่ 31 มีนาคม 2563-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรม Iwish ณนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี สวนเกษตรอินทรีย์สุวรรณ และกลุ่มแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวเพียรหยดตาล จ.สมุทรสงคราม

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ข้อกำหนดที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ และเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 31 มีนาคม 2563-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรม Iwish ณนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี สวนเกษตรอินทรีย์สุวรรณ และกลุ่มแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวเพียรหยดตาล จ.สมุทรสงคราม

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ข้อกำหนดที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ และเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 


กำหนดการ

 วันที่ 31 มีนาคม 2563-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรม Iwish ณนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี สวนเกษตรอินทรีย์สุวรรณ และกลุ่มแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวเพียรหยดตาล จ.สมุทรสงคราม

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด