จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

30 มีนาคม 2563 อ่าน: 69 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้อย่างถูกวิธี ตระหนักถึงของการใช้สารเคมีทางการเกษตร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้อย่างถูกวิธี ตระหนักถึงของการใช้สารเคมีทางการเกษตร

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 มีนาคม 2563

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด