จัดกิจกรรมจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนเรื่อง การจัดระบียบชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ณ บ้านปางเวียงดังในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

30 มีนาคม 2563 อ่าน: 65 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 

 

หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนเรื่อง การจัดระบียบชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ บ้านปางเวียงดังในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการจัดระเบียบชุมชน เพื่อให้เกิดการรายงานแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ บ้านปางเวียงดังในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการจัดระเบียบชุมชน เพื่อให้เกิดการรายงานแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

 


กำหนดการ

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด