จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋งเรื่อง การปลูกผักผลให้มีคุณภาพ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

30 มีนาคม 2563 อ่าน: 105 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทีโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสุนนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทีโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสุนนไพรได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋งเรื่อง การปลูกผักผลให้มีคุณภาพ ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อเกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักผลไม้ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 เมษายน 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักผลไม้ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 เมษายน 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด