จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกเรื่อง การสียบยอดและการปลูกมะเขือเทศเชอรี่แดง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

30 มีนาคม 2563 อ่าน: 106 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกเรื่อง การสียบยอดและการปลูกมะเขือเทศเชอรี่แดง ในวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียบยอดและการปลูกมะเขือเทศเชอรี่แดง และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22-23 เมษายน 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียบยอดและการปลูกมะเขือเทศเชอรี่แดง และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 22-23 เมษายน 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด