จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกกะหล่ำปลีแดงให้มีคุณภาพ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

30 มีนาคม 2563 อ่าน: 95 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกกะหล่ำปลีแดงให้มีคุณภาพ ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกะหล่ำปลีแดงให้มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 เมษายน 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกะหล่ำปลีแดงให้มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 เมษายน 2563

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด