จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือและตีนตก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

30 มีนาคม 2563 อ่าน: 51 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือและตีนตก ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเพื่อให้พัฒนาในด้านต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเพื่อให้พัฒนาในด้านต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ

 


กำหนดการ

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด