จัดนิทรรศการเผยแพร่งานหัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในงาน"Fresh From Farm" ณ ศูนย์การค้า Central Airport Plaza อำเภอเมือง จังหว้ดเชียงใหม่

24 มีนาคม 2563 อ่าน: 67 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดนิทรรศการเผยแพร่งานหัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในงาน"Fresh From Farm" ในวันที่ 24-29 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า Central Airport Plaza อำเภอเมือง จังหว้ดเชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24-29 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า Central Airport Plaza อำเภอเมือง จังหว้ดเชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 24-29 มีนาคม 2563

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด