จัดกิจกรรรมโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตรและการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริหารจัดการน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน, แม่จริม จ.น่าน แ

24 มีนาคม 2563 อ่าน: 103 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนและรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนและรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้กำหนดการจัดกิจกรรรมโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตรและการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริหารจัดการน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 7-10 เมษายน 2563 ณ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน, แม่จริม จ.น่าน และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและเกษตรกรผู้นำได้เห็นตัวอย่างที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7-10 เมษายน 2563 ณ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน, แม่จริม จ.น่าน และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและเกษตรกรผู้นำได้เห็นตัวอย่างที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 7-10 เมษายน 2563 ณ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน, แม่จริม จ.น่าน และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด