จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตไม้ผลขนาดเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง, ห้วยลึกและห้วยเสี้ยว

24 มีนาคม 2563 อ่าน: 131 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผลได้กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตไม้ผลขนาดเล็ก ในวันที่ 1-3 เมษายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง, ห้วยลึกและห้วยเสี้ยว 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตไม้ผลขนายเล็กให้แก่เกษตรกร และเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาผลิตผล

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1-3 เมษายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง, ห้วยลึกและห้วยเสี้ยว 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตไม้ผลขนายเล็กให้แก่เกษตรกร และเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาผลิตผล

 


กำหนดการ

 วันที่ 1-3 เมษายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง, ห้วยลึกและห้วยเสี้ยว 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด