จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านป่าบงงาม อ.แม่จัน จ.เชียงราย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

23 มีนาคม 2563 อ่าน: 74 ครั้ง

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 

หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงรายได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 7 เมษายน 2563  ณ บ้านป่าบงงาม อ.แม่จัน จ.เชียงราย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นภายในชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเพื่อสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพของชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7 เมษายน 2563  ณ บ้านป่าบงงาม อ.แม่จัน จ.เชียงราย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นภายในชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเพื่อสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพของชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 7 เมษายน 2563  

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด