จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่เรื่อง การปลูกและการบริหารจัดการด้านการตลาดเมล่อน หน่อไม้ฝรั่ง และฝักอินทรีย์ ณ บริษัทเทพมงคลเมล็ดพันธุ์จำกัด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามแปลงปลูกหน่อไม้ฝรัง จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบวนเกษตร

23 มีนาคม 2563 อ่าน: 82 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยเป้า ปางแดงใน ปางมะโอ และโหล่งขอด

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยเป้า ปางแดงใน ปางมะโอ และโหล่งขอดได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่เรื่อง การปลูกและการบริหารจัดการด้านการตลาดเมล่อน หน่อไม้ฝรั่ง และฝักอินทรีย์ ในวันที่ 22-25 มีนาคม 2563 ณ บริษัทเทพมงคลเมล็ดพันธุ์จำกัด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามแปลงปลูกหน่อไม้ฝรัง จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบวนเกษตร บ้านไร่อัยยาริญ และแปลงผลิตพืชอินทรีย์ จ.พิษณุโลก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ด้านการปลูกและการบริหารจัดการด้านการตลาดเมล่อน หน่อไม้ฝรั่ง และผักอินทรีย์ให้กับเกษตรกรและผู้นำเกษตรกร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาผู้นำเกษตรกร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22-25 มีนาคม 2563 ณ บริษัทเทพมงคลเมล็ดพันธุ์จำกัด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามแปลงปลูกหน่อไม้ฝรัง จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบวนเกษตร บ้านไร่อัยยาริญ และแปลงผลิตพืชอินทรีย์ จ.พิษณุโลก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ด้านการปลูกและการบริหารจัดการด้านการตลาดเมล่อน หน่อไม้ฝรั่ง และผักอินทรีย์ให้กับเกษตรกรและผู้นำเกษตรกร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาผู้นำเกษตรกร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 


กำหนดการ

 วันที่ 22-25 มีนาคม 2563 ณ บริษัทเทพมงคลเมล็ดพันธุ์จำกัด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามแปลงปลูกหน่อไม้ฝรัง จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบวนเกษตร บ้านไร่อัยยาริญ และแปลงผลิตพืชอินทรีย์ จ.พิษณุโลก

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด