จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

23 มีนาคม 2563 อ่าน: 61 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุยได้กำหนดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฝึกอบรมทบทวนหลักการของระบบการเพาะปลูกที่ดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเดิมและเกษตรกรผู้สมัครใหม่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อฝึกอบรมทบทวนหลักการของระบบการเพาะปลูกที่ดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเดิมและเกษตรกรผู้สมัครใหม่

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด