จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

23 มีนาคม 2563 อ่าน: 61 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชรได่กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกร ผลิผลิตและสิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกร ผลิผลิตและสิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด