จัดกิจกรรมโครงการสร้างและปรับปรุงฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศต้นน้ำ ณ บ้านห้วยทรายขาว ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

20 มีนาคม 2563 อ่าน: 62 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการป่าชาวบ้านฯ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการสร้างและปรับปรุงฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศต้นน้ำ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บ้านห้วยทรายขาว ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของฝายต้นน้ำลำธาร ที่เป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาฝายชะลอน้ำให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บ้านห้วยทรายขาว ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของฝายต้นน้ำลำธาร ที่เป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาฝายชะลอน้ำให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด