จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

20 มีนาคม 2563 อ่าน: 72 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการป่าชาวบ้านฯและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อสร้างจิดสำนึกของชุมชนในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั้งยืนโดยการจัดทำแนวกันไฟป่าป้องกันไฟป่า

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างจิดสำนึกของชุมชนในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั้งยืนโดยการจัดทำแนวกันไฟป่าป้องกันไฟป่า

 


กำหนดการ

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด