จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (จัดทำแนวกันไฟ) ณ บ้านปางยาง และบ้านป่าไร่ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

20 มีนาคม 2563 อ่าน: 62 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง จ.น่าน 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง จ.น่าน ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (จัดทำแนวกันไฟ) ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ณ บ้านปางยาง และบ้านป่าไร่ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่า ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และเป็นแนวกันเขตระหว่างพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่า

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ณ บ้านปางยาง และบ้านป่าไร่ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่า ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และเป็นแนวกันเขตระหว่างพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่า

 


กำหนดการ

 วันที่ 20-21 มีนาคม 2563

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด