จัดกิจกรรมขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ณ บ้านปางบง หมู่ที่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

20 มีนาคม 2563 อ่าน: 61 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการป่าชาวบ้านฯ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ในวันที่ 20  มีนาคม 2563 ณ บ้านปางบง หมู่ที่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำของชุมชนให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20  มีนาคม 2563 ณ บ้านปางบง หมู่ที่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำของชุมชนให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี

 


กำหนดการ

 วันที่ 20  มีนาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด