จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (ทำแนวกันไฟ) ณ บ้านห้วยโป่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

11 มีนาคม 2563 อ่าน: 97 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

โครงการป่าชาวบ้านฯ ได้มีกำหนดการ จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (ทำแนวกันไฟ) ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ บ้านห้วยโป่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารของชุมขนและเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ บ้านห้วยโป่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารของชุมขนและเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด