จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย

20 กุมภาพันธ์ 2563 อ่าน: 122 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน สำนักพัฒนาได้กำหนดการจัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ที่จะดำเนินงานในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ำ และเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ที่จะดำเนินงานในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ำ และเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

 


กำหนดการ

 วันที่ 26 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด