การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปฎิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) GoodAgricultural Practice ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

20 กุมภาพันธ์ 2563 อ่าน: 126 ครั้ง

ชื่อโครงการ

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายได้กำหนดการการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปฎิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) GoodAgricultural Practice ในวันที่ 8 เมษายน 2563  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรุ้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชและได้ผลผลิตที่ทีคุณภาพที่ดี

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 เมษายน 2563  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรุ้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชและได้ผลผลิตที่ทีคุณภาพที่ดี

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 เมษายน 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด