จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์เรื่อง การพัฒนาทักษะการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผล้ตภัณฑ์ และการตลาดงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง อ.แม่จ

11 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 257 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์เรื่อง การพัฒนาทักษะการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผล้ตภัณฑ์ และการตลาดงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้กลุ่มหัตถกรรมในชุมชนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตถกรรมของชนเผ่าของตน และสามารถสร้างรายได้ให้แกตนเองและครอบครัวต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้กลุ่มหัตถกรรมในชุมชนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตถกรรมของชนเผ่าของตน และสามารถสร้างรายได้ให้แกตนเองและครอบครัวต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด