จัดประชุมคณะทำงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

11 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 323 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้การพัฒนาในด้านต่างๆเป็นไปตามแผนงาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้การพัฒนาในด้านต่างๆเป็นไปตามแผนงาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด