จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

11 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 297 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนโครงการ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนโครงการ

 


กำหนดการ

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด