จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 254 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 


กำหนดการ

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด