จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่วอะซูกิและการจัดการแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 182 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่วอะซูกิและการจัดการแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตพืชไร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตพืชไร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 


กำหนดการ

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด