จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ผลิตและประกอบงานสิ่งทอ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต๋า จ.เชียงใหม่ และชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

10 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 211 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ผลิตและประกอบงานสิ่งทอ ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต๋า จ.เชียงใหม่ และชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าเกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาลวดลายผ้าทอกี่เอว และเพื่อให้สามาชิกได้เห็นชุมชนที่มีกระบวนการผลิตผ้าทอตั้งแต่การปลูกฝ้าย ปั่นเส้นฝ้าย การย้อมสีธรรมชาติ การทอผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต๋า จ.เชียงใหม่ และชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าเกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาลวดลายผ้าทอกี่เอว และเพื่อให้สามาชิกได้เห็นชุมชนที่มีกระบวนการผลิตผ้าทอตั้งแต่การปลูกฝ้าย ปั่นเส้นฝ้าย การย้อมสีธรรมชาติ การทอผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

 


กำหนดการ

 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต๋า จ.เชียงใหม่ และชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด