จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน

10 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 238 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ  จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ  จ.น่านได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อกำหนดแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการและสรุปผลการปฏิบัติงารตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562-พฤษภาคม 2562 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อกำหนดแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการและสรุปผลการปฏิบัติงารตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562-พฤษภาคม 2562 

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด