จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

5 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 248 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดกิจกรรมการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 5/2562  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด