จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกชิมบิเดียมเรื่อง การปรับปรุงงานชิมบิเดียมแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

5 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 172 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก ได้กำหนดการจัดประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกชิมบิเดียมเรื่อง การปรับปรุงงานชิมบิเดียมแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีการปฏิบัติงานที่บูรณาการ และมีแผนงาน กิจกรรม และเป้าหมายการดำเนินงาน ชันเจน โดยมุ่งเป้าไปที่เกษตรกรและขิมบิเดียมที่เกษตรกรผลิต

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีการปฏิบัติงานที่บูรณาการ และมีแผนงาน กิจกรรม และเป้าหมายการดำเนินงาน ชันเจน โดยมุ่งเป้าไปที่เกษตรกรและขิมบิเดียมที่เกษตรกรผลิต

 


กำหนดการ

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด