จัดกิจกรรมโครงการสาธารณะร่วมกับชุมชนและโครงการหลวง ณ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

4 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 151 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการสาธารณะร่วมกับชุมชนและโครงการหลวง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ในพื้นที่สูง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ในพื้นที่สูง

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด