จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

4 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 153 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2562 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุยและหน่วยงานร่วมบูรณาการ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2562 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุยและหน่วยงานร่วมบูรณาการ

 


กำหนดการ

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด