จัดกิจกรรมศึกษาดูงานรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตไม้ผลและกาแฟบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

4 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 270 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตไม้ผลและกาแฟบนพื้นที่สูง ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการจัดการพื้นที่ปลูกไม้ผลและกาแฟเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ พร้อมทั้งต่อยอดการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผลและกาแฟของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการจัดการพื้นที่ปลูกไม้ผลและกาแฟเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ พร้อมทั้งต่อยอดการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผลและกาแฟของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด